כתובת האתר
http://www.green-kfarsaba.co.il אתר השכונות הירוקות כפר סבא

כללי

השימוש באתר האינטרנט "השכונות הירוקות כפר סבא" הנמצא בדומיין האינטרנט המצוין בכתובת האתר  ו או בעמוד משנה של הדומיין (להלן: "האתר") ומנוהל באמצעות  גיא שמואלי תקשורת בע"מי ו / או מי מטעמו (להלן "המפעיל") או כניסה לכל אחד מהעמודים של האתר באמצעות רשת האינטרנט או באמצעות כל אמצעי אחר, מעיד על הסכמתך הבלתי חוזרת לתנאים המפורטים להלן. אנא קרא אותם בקפידה.

הכותרות נועדו לצרכי נוחות בלבד - אין לעשות בהן כל שימוש לצרכי פרשנות

תנאי השימוש מנוסחים מטעמי נוחות בלשון זכר, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

מידע ותכנים
באתר מתפרסמים תכנים שונים הכוללים: תוכנות, גרפיקה, תמונות, קישורים, טקסטים ותכנים אחרים. התכנים נמסרו לפרסום על ידי משרדי יחסי ציבור, משרדי פרסום, צוות כותבי האתר ו / או גורמים אחרים והם מופיעים באתר ו / או במדורי האתר השונים

פרסום
באתר משתמשים ו / או עשויים להשתמש בחברות פרסום של צד שלישי כדי להציג בפניך מודעות, כשאתה מבקר באתר. ייתכן שחברות אלו משתמשות בפרטים (לא כולל השם, הכתובת, כתובת הדוא"ל או מספר הטלפון שלך) לגבי הביקורים שלך באתר זה ובאתרים אחרים על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שמעניינים אותך. אם אתה רוצה מידע נוסף בנוגע לתהליך זה, ואם ברצונך לדעת כיצד אפשר למנוע מהחברות האלו להשתמש במידע הזה, לחץ ן


אחריות
האתר אינו אחראי בכל דרך לדיוק ו / או נכונות המידע / תוכן / נתונים הכלולים באתר ובכלל זה תוכן שהועלה לאתר ו / או פורסם על ידי גולשים. האתר לא יהיה אחראי לכל פגיעה שעלולה להיגרם למשתמש כתוצאה משימוש בתוכן הנמצא באתר או בכל מכשיר קצה כלשהו בו מופיעים תכני האתר. התכנים אינם מהווים תחליף להתייעצות עם מומחה / עצה / חוות דעת מקצועית


האתר ממליץ לכל המשתמש בתוכן ו / או נתונים ו / או מידע המפורסם באתר ו / או עלול להסתמך עליהם, לבדוק אותם באופן עצמאי.  שימוש כלשהו במידע המפורסם באתר הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש. לאתר ולמפעיליו לא תהיה כל אחריות על השימוש במידע ותוצאותיו ומוסכם כי למשתמש ו / או למשתמשים לא תהיה כל דרישה / טענה / תביעה מסוג כל שהוא כלפי מי מכל צוות האתר

מובהר בזאת כי פרסום התכנים באתר אינו מהווה המלצה או חיווי דעה מקצועית ואינו בבחינת תחליף לייעוץ או הכוונה מקצועיים, מקום בו אלה נדרשים. המפעיל לא יהיה אחראי לכל פגיעה העשויה להיגרם כתוצאה משימוש בתכנים המופיעים באתר והשימוש הינו על אחריותך הבלעדית. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הסתמכותך על תכנים המופיעים באתר הינה על אחריותך הבלעדית והמפעיל לא ישא בכל אחריות לנזק הנובע מהסתמכות כאמור

כל שימוש במידע ו / או תוכן ו / או נתונים המפורסמים באתר ו / או הסתמכות עליהם היא באחריותך המלאה והבלעדית

האתר שומר לעצמו את הזכות הבלעדית- אך לא מתחייב- למחוק או לתקן תכנים על פי שיקולו הבלעדי. באתר מתפרסמים נתונים שונים. הנתונים מתפרסמים כתוכן שנכתב על ידי האתר או כתוכן שנמסר באמצעות הסכמי שיתוף פעולה עם גורמי תוכן אחרים. כל המידע מוגש כשירות לציבור ועשוי להתעדכן מדי פעם בהתאם לשיקוליו הבלעדיים של האתר בלבד. האתר ו / או גורמי התוכן עימם הוא קשור לא אחראים על מידע זה.

האתר לא ישא בכל אחריות בנוגע למידע המסחרי הקיים באתר לרבות באנרים, מודעות מסחריות ו / או פרסומים אחרים. האתר לא מבצע כל בדיקה באשר
לאמיתותם ו / או דיוקם ו / או מהימנותם של הפרסומים. האחריות הבלעדית חלה על הגוף המפרסם. האתר ו / או המוציא לאור לא יהווה צד לעסקה שעשוי ו / או תתבצע בין הגולש לבין המפרסם, ולא יישא בכל אחריות לתוצאות העשויות להיגרם בשל עסקאות מסוג זה ו / או אחרות

 

האתר אוסר להעלות ויהיה רשאי לסרב לפרסם מידע / פרטים בלתי חוקיים, אסורים על פי דין, עוינים מזיקים, גזעניים, מאיימים טורדניים, עלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית, פוגעים ברגשות הציבור, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות, מהווים הפרה אחרת כלשהי של החוק הישראלי. למען הסר ספק, האתר רשאי לסרב לפרסם מידע מסיבותיו. למוסר המידע לא תהיה שום טענה כלפי האתר ו / או מי מכותביו כתוצאה מאי פרסום מידע שנמסר לאתר

האתר אינו מתחייב כי השירותים השונים ו / או הקישורים ו /או אחר הקיימים באתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יהיו תקינים ולא יופרעו ו / או יהיו חסינים מפני נזקים כגון הפרעות בקווי תקשורת בחברה או אצל ספקים שלה, גישה לא חוקית למאגר הנתונים, כשלים בחומרה ו/ או בתוכנה


האתר רשאי בכל עת לשנות את צורתו ו / או מבנהו על פי שיקוליו הבלעדיים וללא צורך להודיע על כך מראש. לגולשים או לכל צד אחר לא תהיה כל טענה ו / או דרישה כלפי החברה ו/או האתר בעקבות השינויים


זכויות קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר הנן של גיא שמואלי תקשורת בע"מ. הזכויות כוללות את קוד המחשב היוצר את האתר וכן את כל סוגי הקבצים המצויים בו לרבות קבצי טקסט, סמני המסחר, גרפיקה, תמונות, מולטימדיה, תוכן ותוכנות אחרות

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהתכנים (אלא אם צוין אחרת במקום ספציפי) ללא קבלת אישור מראש מבעלי האתר

באתר נמצאים תכנים המתפרסמים על-פי הסכם בין האתר לבין צד שלישי. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי, שהרשה לאתר להשתמש בהם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לציבור תכנים אלה או את סימני המסחר הנלווים אליהם, או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בתכנים אלה


כל המוסר מידע המיועד לפרסום באתר (ובכלל זה תמונות או איורים) מאשר בעצם מסירתו לפרסום כי הוא בעל כל הזכויות בו וכי הנו רשאי למוסרו לפרסום. במסירת המידע לפרסום המוסר מקנה לגיא שמואלי תקשורת בע"מ ו / או לאתר רשיון חינם, כלל עולמי, לא בלעדי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתה בכל מקום בו ימצאו גיא שמואלי תקשורת בע"מ ו / או האתר לנכון לעשות שימוש במידע

תוכן גולשים
האתר כולל תכנים אשר נוצרו על ידי הגולשים ואשר מועלים על ידם לאתר (להלן: "תוכן גולשים"). אין באפשרות המפעיל לשלוט בתוכן הגולשים, ובכלל זה לעקוב אחריו ולפקח עליו באופן מלא ובכל עת. המפעיל אינו נושא בכל אחריות על תוכן הגולשים ולא ישא בכל אחריות לכל נזק או לכל פגיעה שייגרמו במישרין או בעקיפין כתוצאה מפרסום תוכן הגולשים באתר. 

המפעיל אינו מתחייב כי תוכן שהועלה לאתר על ידי גולשים יזכה לתגובות כלשהן, ובכלל זה אינו מתחייב כי שאלות שיעלו הגולשים לאתר יזכו למענה ו/או לתגובות. למען הסר ספק מובהר בזאת כי המפעיל אינו אחראי לתגובות שיעורר תוכן גולשים או להיעדר תגובה לתוכן כאמור

המפעיל אוסר להעלות לאתר כל מידע/פרטים/תכנים הפוגעים בפרטיות, המוציאים לשון הרע, המהווים הטרדה, המהווים הסתה, תכנים בעל אופי גזעני, תכנים הפוגעים ברגשות הציבור, תכנים הפוגעים בזכויותיו של מאן דהו, לרבות זכויות קניין רוחני וכן כל מידע/פרטים/תכנים אחרים האסורים לפרסום בהתאם להוראות כל דין או העשויים להוות עוולה אזרחית, או להקים אחריות אזרחית או פלילית או להוות בסיס לתביעה

העלאת מידע/פרטים/תכנים כאמור או שימוש במידע/פרטים/תכנים אלה הינה על אחריותך הבלעדית ויהא עליך לשאת בכל נזק שייגרם כתוצאה מהעלאת מידע/פרטים/תכנים כאמור לאתר. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי יהא עליך לשפות את המפעיל בגין כל נזק ישיר או עקיף שיגרם לו כתוצאה ממידע/פרטים/תכנים כאמור שהועלו על ידך לאתר

בעצם העלאת תוכן לאתר הינך מצהיר כי הינך בעל ההרשאה החוקית לעשות שימוש בתוכן שהעלית, ובכלל זה בעל ההרשאה החוקית להעלותו לאתר וכי אין בפרסום התוכן משום פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של צד שלישי כלשהו

כמו כן, העלאת התוכן לאתר, מהווה מתן רישיון שימוש בלתי מוגבל ובלתי חוזר למפעיל, והנך מצהיר כי הנך בעל הזכות ליתן רישיון כאמור. מובהר בזאת כי מרגע שהעלית את התוכן לאתר, רשאי המפעיל לעשות בו כל שימוש חוקי שימצא לנכון, וזאת מבלי להידרש להסכמתך ומבלי שיהיה עליו ליתן לך קרדיט ולא תהיה לך כל דרישה או טענה או תביעה כלפי המפעיל בגין שימוש כאמור, לרבות טענות בדבר תקבולים שקיבל המפעיל כתוצאה משימוש כאמור

המפעיל רשאי לסרב לפרסם מידע כאמור ובכלל זה שמורה לו הזכות, אך לא החובה, למחוק על פי שיקול דעתו הבלעדי כל מידע שהועלה על ידי גולשים לאתר. סירוב לפרסם מידע או מחיקת מידע כאמור לעיל, לא יקימו למפעיל כל מחויבות לפקח על תוכן הגולשים ואין בהם כדי להקים למפעיל אחריות כלשהי על תוכן הגולשים או על כל נזק או פגיעה העלולים להיגרם בגינו. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי תוכן הגולשים אינו
משקף את עמדותיו או דעותיו של המפעיל ופרסום תוכן הגולשים באתר אינו מהווה הבעת תמיכה או הזדהות עם האמור בו


קישוריות
האתר מכיל בתוכו קישוריות ("לינקים") לאתרים אחרים ברשת האינטרנט וכן לאתרי "מיני-סייט" (להלן: "אתרים אחרים"), המכילים מידע ו/או נתונים ו/או תכנים, אשר אינם נתונים לשליטתו הבלעדית של המפעיל. המפעיל אינו עורך כל בדיקה באשר לאמינותם, אמיתותם ודיוקם של המידע, הנתונים והתכנים המתפרסמים בהם 

אין לראות בפרסום הקישורית כהבעת עמדה באשר לתכנים המתפרסמים באתרים האחרים, או כהמלצה לעשות שימוש באתרים האחרים או בתכנים המופיעים בהם. המפעיל לא ישא בכל אחריות בנוגע לאתרים האחרים ובנוגע למידע ו/או הנתונים ו/או התכנים המתפרסמים בהם ולא ישא באחריות על כל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול להיגרם כתוצאה מצפייה בהם ו/או שימוש בהם ו/או הסתמכות עליהם ו/או כתוצאה מכל התקשרות שתיעשה בינך לבין מפעילי/בעלי האתרים האחרים. הוספת קישוריות, הסרת קישוריות ושינוי קישוריות קיימות יעשו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המפעיל

פרטיות
הכניסה לאתר אינה מותנית ברישום מוקדם ואינה מצריכה מסירת פרטים אישיים אולם על מנת לעשות שימוש בחלק מהשירותים שמציע האתר, ייתכן ותידרש להירשם לאתר ולמסור פרטים אישיים. מובהר בזאת כי אינך חייב למסור פרטיים אישיים. אם תבחר להירשם לאחד או יותר מהשירותים המוצעים באתר המצריכים מסירת פרטים, הנך נדרש למלא פרטים נכונים ומדויקים. כמו כן חלה עליך האחריות לעדכן את הפרטים שמסרת, ככל שיחול בהם שינוי

המפעיל רשאי לשלוח אליך קובץ זיהוי ("cookie"), באמצעותו יוכל המפעיל לזהות את המחשב ממנו הנך מתחבר לאתר והוא רשאי לעשות שימוש במידע המופיע בקובץ זה. כמו כן רשאי המפעיל לעקוב אחרי פעילותך באתר ולאסוף מידע אודות דפוסי השימוש שלך באתר

הפרטים שמסרת בעת שעשית שימוש באתר וכן הפרטים שנאספו בעת שעשית שימוש באתר יישמרו במאגרי המידע של המפעיל. המפעיל רשאי לעשות שימוש בפרטים אלה, בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ובכפוף להוראות כל דין, והנך מצהיר בזאת כי אתה נותן הסכמתך לשימוש זהמבלי לגרוע מכליות האמור לעיל, המפעיל רשאי לעשות שימוש בפרטים שמסרת ו/או במידע שנאסף אודותיך למטרות שיווקיות וכן לעשות שימוש בפרטים אלה לצורך הפקת מידע סטטיסטי, ניתוחו ושמירתו. כמו כן, המפעיל רשאי לעשות שימוש בפרטים אלה לצורך הפקת מידע סטטיסטי עבור צדדים שלישיים, בכפוף לכך שהמידע שיועבר לצד שלישי לא יזהה אותך באופן אישי

 

בכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב– 1982, כפי שתוקן בתיקון מספר 40, התשס"ח-2008, מובהר בזאת כי באם לא סימנת אחרת בעת הרשמתך לאתר ו/או לאחד השירותים המוצעים בו, רשאי המפעיל לעשות שימוש בפרטים שמסרת כדי לשלוח אליך עדכונים אודות האתר או השירותים המוצעים בו ו/או מידע פרסומי ו/או כל מידע אחר. באם אינך מעוניין בכך, יהא עליך להסיר את עצמך מרשימת התפוצה של האתר

המפעיל יהיה רשאי למסור את פרטיך האישיים לכל רשות מוסמכת או לכל צד שלישי במידה ועשית באתר שימוש האסור על פי האמור במסמך זה או בכל נסיבות אחרות בהן הדבר נדרש, לפי שיקול דעתו של המפעיל


התיישנות

המשתמש באתר מסכים בזאת, כי כל תביעה /ואו דרישה נגד האתר תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד פרסומה ו/או הופעתה הראשונה באתר, והצדדים רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות תשי"ח - 1958, וזאת לאור אופי השימוש הייחודי באתר אינטרנט. למען הסר ספק, הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת

שימוש אסור
אין לעשות כל שימוש באתר או בתכנים הכלולים בו לכל מטרה שאינה חוקית או בניגוד להוראות כל דין. כמו כן, אין לעשות כל שימוש באתר בניגוד להוראות תנאי שימוש אלה

אין לעשות שימוש באתר באופן העלול לגרום לנזק; לשבש את פעילותו התקינה של האתר; להזיק לקווי התקשורת של האתר או של ספקיו; לפגוע בתוכנה, חומרה או ציוד של האתר או מפעילו; להזיק לציוד קצה של משתמש אחר או ליכולתו ליהנות מהאתר, מהתכנים הכלולים בו ומהשירותים המוצעים בו. אין לנסות להתחבר למאגרי מידע ונתונים של האתר או לכל מידע או תכנים אחרים שהמפעיל אינו מעמיד לרשות הגולשים, בלא הרשאה מתאימה. כן אין לנסות להתחבר דרך האתר למערכות מחשב של המפעיל או של משתמשים אחרים. אין לאסוף מהאתר מידע אודות האתר עצמו או מידע הנוגע למשתמשים אחרים, אין להעתיק או להוריד מהאתר רשימות של משתמשים ואין לעשות שימוש במידע כאמור, בין באופן אישי ובין באמצעות אחרים. אין להעתיק מהאתר מידע או תכנים, בשלמותם או בחלקם, ולפרסמם באתרי אינטרנט אחרים או בכל מדיה אחרת או לעשות בהם כל שימוש אחר

במידה ותעשה באתר שימוש שהינו בבחינת שימוש אסור על פי התנאים המצוינים לעיל, יהא המפעיל רשאי לחסום את יכולתך לעשות שימוש באתר וזאת מבלי לגרוע בזכותו לנקוט נגדך בכל האמצעים העומדים לרשותו על פי כל דין

סמכות שיפוט
מקום שיפוט והדין החל על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין עניין הנובע מהשימוש באתר יהיה בבית המשפט
בכפר סבא או בית משפט מוסמך באזור המרכז. הדין שיחול הוא הדין הישראלי

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את גיא שמואלי תקשורת בע"מ, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי השימוש. בנוסף, תשפה את גיא שמואלי תקשורת בע"מ, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצעת לאתר.


יצירת קשר
בתחתית כל עמוד באתר, תחת הכותרת "צור קשר", מופיע קישור למערכת המשוב של האתר. במידה ופורסם באתר תוכן אשר לעניות דעתך פוגע בך או מפר את זכויותיך וכן אם ברצונך להסב את תשומת ליבנו לתוכן שפורסם באתר, אשר לעניות דעתך אינו עומד בתנאי השימוש המפורטים במסמך זה, הנך מוזמן לפנות אלינו באמצעות מערכת המשוב של האתר

בפנייתך אנא ציין את מלוא הפרטים הרלוונטיים לתלונתך וכן השאר פרטים אישיים על מנת שניתן יהיה ליצור איתך קשר. המפעיל יעשה כמיטב יכולתו לטפל בתלונתך בהקדם האפשרי ובאופן המיטבי. מובהר בזאת כי אין בבירור התלונה כדי להקים למפעיל כל אחריות בנדון ולפונה לא יהיו כל תלונות כלפי המפעיל בגין צעדים שנקט בעקבות תלונתו או בגין צעדים שלא ננקטו

הגולש ו/או המשתמש באתר השכונות הירוקות כפר סבא ובתכנים שלהם מסכים ומאשר כי קרא את כל האמור לעיל וכי עצם כניסתו לאתר ו/או יצירת ההפניה ו/או שימוש בתכנים כאמור בתקנון זה מהווים הסכמה לכל האמור לעיל ולמשתמש/גולש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מפעיליו ו / או גיא שמואלי תקשורת בע"מ ו / או מי מטעמו ו / או מטעמם בנוגע לכך